İlhanlılar Zaman Çizelgesi

İlhanlılar Zaman Çizelgesi


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


İçindekiler

Tarihçi Reşidüddin Hemedani'ye göre Kubilay Han, Arık Böke'yi mağlup ettikten sonra Hülagu'ya (Hülegü) İlhanlı unvanını verdi. Dönem ilkhan burada "kabile hanı, "ulus" hanı" anlamına gelir ve bu aşağı "hanlık", Möngke Han'a ve Moğol imparatorluğunun halefi Büyük Hanlarına ilk saygıyı ifade eder. İran'da Hülagu'nun ve daha sonra diğer Borjigin prenslerinin soyundan gelenler tarafından taşınan "İlhan" unvanı, kaynaklarda 1260'tan sonrasına kadar geçmez.[10]

Menşe Düzenle

Harezm Kralı II. Muhammed, Moğollar tarafından gönderilen bir tüccar birliğini idam ettiğinde, Cengiz Han 1219'da Harezm-Şah hanedanına savaş ilan etti. Moğollar, 1219 ile 1221 yılları arasında büyük şehirleri ve nüfus merkezlerini işgal ederek imparatorluğu ele geçirdiler. bölgeyi harabeye çeviren Jebe ve Subutai komutasındaki Moğol müfrezesi. Maveraünnehir de işgalden sonra Moğol kontrolüne girdi. [11]

Muhammed'in oğlu Celal ad-Din Mingburnu c İran'a döndü. 1224 Hindistan'a kaçtıktan sonra. Babasının imparatorluğundan geriye kalan tek şey olan rakip Türk devletleri, Celal'e bağlılıklarını çabucak ilan ettiler. Orta İran'ı almak için ilk Moğol girişimini püskürttü. Ancak Celaleddin, 1231'de Büyük Han Ögedei tarafından gönderilen Çormakan'ın ordusu tarafından ezildi ve ezildi. Moğol seferi sırasında Azerbaycan ve Fars ve Kirman'daki güney Pers hanedanları gönüllü olarak Moğollara boyun eğdiler ve haraç ödemeyi kabul ettiler. [12] Batıda, Hemedan ve İran'ın geri kalanı Çormakan tarafından güvence altına alındı. Moğollar 1234 veya 1236'da Ermenistan ve Gürcistan'ı işgal ettiler ve 1238'de Gürcistan Krallığı'nın fethini tamamladılar. Ertesi yıl Büyük Ermenistan'ın Selçuklu idaresi altındaki batı bölgelerine saldırmaya başladılar. 1237'ye gelindiğinde Moğol İmparatorluğu, İran'ın (günümüz Azerbaycan'ı dahil), Ermenistan'ın, Gürcistan'ın (Abbasi Irak ve İsmaili kaleleri hariç) yanı sıra tüm Afganistan ve Keşmir'in boyun eğdirmişti. [13] 1243'teki Köse Dağ savaşından sonra, Bayju komutasındaki Moğollar Anadolu'yu işgal ederken, Selçuklu Rum Sultanlığı ve Trabzon İmparatorluğu Moğolların vassalı oldu. [14]

1236'da Ögedei, Büyük Horasan'ın restore edilmesini emretti ve Herat şehri yeniden iskan edildi. Moğol askeri valileri çoğunlukla şimdi Azerbaycan olan Mugan ovasında kamp kurdular. Moğolların yarattığı tehlikeyi anlayan Musul ve Kilikya Ermenistanı hükümdarları Büyük Han'a boyun eğdiler. Chormaqan, Transkafkasya bölgesini Moğol askeri hiyerarşisine göre üç bölgeye ayırdı. [15] Gürcistan'da nüfus geçici olarak sekiz tümene bölündü. [16] 1244'te Güyük Han, İran'daki ilçelerden de gelir elde etmeyi durdurdu ve diğerlerine vergi muafiyeti teklif etti. [17] Vali Yaşlı Argun'un (Arghun ağa) şikayeti üzerine Möngke Khan, ortog-tüccarlar (Moğol sözleşmeli Müslüman tüccarlar) [18] [19] ve 1251'de aktarma istasyonlarını ve sivilleri suistimal eden soylular. [20] Yeni bir nüfus sayımı emretti ve Moğol yönetimindeki Orta Doğu'daki her erkeğin orantılı olarak ödeme yapması gerektiğine karar verdi. onun mülküne. İran, Argun yönetiminde dört bölgeye bölündü. Möngke Khan, Kartidlere Herat, Jam, Pushang (Fushanj), Ghor, Khaysar, Firuz-Kuh, Gharjistan, Farah, Sistan, Kabil, Tirah ve Afganistan üzerinde yetki verdi. [21]

Hülagü Han Düzenle

Tolui'nin üçüncü oğlu, Cengiz Han'ın torunu ve hem Möngke Han'ın hem de Kubilay Han'ın kardeşi Hülagü Han İlhanlı'nın ilk hanıydı. Kardeşi Möngke'nin 1251'de Büyük Han olarak tahta çıkmasından hemen sonra Hulagu, Kuzey Çin'in yöneticisi olarak atandı, ancak ertesi yıl Kuzey Çin, Kubilay'a, Hülagu ise Abbasi Halifeliğini fethetmekle görevlendirildi. Sefer için kendisine tüm Moğol ordusunun beşte biri verildi ve oğulları Abaka ve Yoşmut'u da yanına aldı. Hulagu ayrıca, ünlü İranlı astronom Nasirüddin et-Tusi'nin Çinli hesaplama tablolarının modu hakkında öğrendiği birçok Çinli bilgin ve astronomu da yanına aldı. [22] Maragheh'in bir tepesinde bir rasathane inşa edildi. 1255'te Baycu'dan devralan Hülagu, Maveraünnehir'den Suriye'ye kadar Moğol egemenliğini kurdu. Sırasıyla 1256 ve 1258'de Nizari İsmaili devletini ve Abbasi Halifeliğini yıktı. 1258'de Hülagü, kendisini İlhanlı (bağlı han) ilan etti. Bundan sonra Gazze'ye kadar ilerledi ve 1260'ta Eyyubi Suriye'sini ve Halep'i kısaca fethetti. Möngke'nin ölümü Hülagu'yu bir sonraki Büyük Han'ın kuriltai'sine katılmak üzere Moğolistan'a dönmeye zorladı. Mısır Memlükleri tarafından Ayn Calut savaşında mağlup edilen Filistin'de yaklaşık 10.000 kişilik küçük bir kuvveti geride bıraktı. [23]

Hülagu'nun hizmetindeki üç Jochid prensinin şüpheli ölümü nedeniyle Altın Orda'dan Berke, 1262'de Hülagu'ya savaş ilan etti. Memluk tarihçilerine göre Hülagu, Berke'nin birliklerini katletmiş ve savaş ganimetini Berke ile paylaşmayı reddetmiş olabilir. Berke, Baybars'la ortak bir saldırıya geçti ve Hülagu'ya karşı Memlüklerle ittifak kurdu. Altın Orda genç prens Nogai'yi İlhanlı'yı işgal etmesi için gönderdi, ancak Hülagu onu 1262'de geri zorladı. İlhanlı ordusu daha sonra Terek Nehri'ni geçerek boş bir Jochid kampını ele geçirdi, ancak Nogai'nin kuvvetleri tarafından sürpriz bir saldırıyla bozguna uğratıldı. Donmuş Terek Nehri'nde buzlar kırılırken birçoğu boğuldu. [24] [25]

1262'de Hülagu, Büyük Horasan ve Mazandaran'ı Abaka'ya ve kuzey Azerbaycan'ı Yoshmut'a verdi. Hülagu, zamanını güney Azerbaycan ve Ermenistan'da göçebe olarak yaşayarak geçirdi. İlk yönetimi sırasında İlhanlılar, Anadolu ve Mardin'deki Selçuklular ve Artuklular dışında, tebaası tarafından kitlesel isyanlar yaşadı. Ancak 1262'den sonra Şemseddin Cüveynî'nin vezir olarak atanmasıyla ortalık sakinleşmeye ve daha sürdürülebilir bir yönetim uygulanmaya başladı. [26]

Hülagu, birkaç gün süren ziyafetler ve avlardan sonra Şubat 1265'te hastalandı. 8 Şubat'ta öldü ve yerine oğlu Abaqa yaz aylarında geçti. [26]

Orta dönem (1265-1291)

Abaka'nın tahta çıkması üzerine hemen Altın Orda'nın Berke işgali ile karşı karşıya kaldı ve bu istila Berke'nin Tiflis'te ölümüyle sonuçlandı. 1270 yılında Abaqa, Çağatay Hanlığı'nın Ghiyas-ud-din Baraq tarafından işgalini yendi. Abaka'nın kardeşi Tekuder, misilleme olarak Buhara'yı görevden aldı. 1277'de Memlükler Anadolu'yu işgal etti ve Moğolları Elbistan Savaşı'nda yendi. Yenilgiye kapılan Abaqa, yerel naip Mu'in-ad-Din Pervane'yi idam etti ve onun yerine Moğol prensi Qongqortai'yi getirdi. 1281'de Abaqa, Mongke Timur'u Memlüklere karşı gönderdi, ancak o da Humus'ta yenildi. [27]

Abaka'nın 1282'de ölümü, Kara'unalar tarafından desteklenen oğlu Argun ile Cengiz aristokrasisi tarafından desteklenen kardeşi Tekuder arasında bir veraset mücadelesini tetikledi. Tekuder, Cengizliler tarafından han seçildi. Tekuder, İlhanlı'nın ilk Müslüman hükümdarıydı, ancak krallığını kendi dinine çevirmek veya dönüştürmek için aktif bir girişimde bulunmadı. Ancak Moğol siyasi geleneklerini İslami olanlarla değiştirmeye çalıştı ve bu da ordunun desteğini kaybetti. Argun, gayrimüslimlerden destek isteyerek dinini kendisine karşı kullandı. Tekuder bunu fark ettiğinde, Argun'un destekçilerinden birkaçını infaz etti ve Argun'u ele geçirdi. Tekuder'in üvey oğlu Buaq, Argun'u serbest bıraktı ve Tekuder'i devirdi. Argun, Şubat 1286'da Kubilay Han tarafından İlhanlı olarak onaylandı. [27]

Argun'un saltanatı sırasında, Müslüman nüfuzuyla aktif olarak mücadele etmeye çalıştı ve Horasan'da hem Memlüklere hem de Müslüman Moğol emiri Nevruz'a karşı savaştı. Argun, kampanyalarını finanse etmek için vezirleri Buka ve Sa'd-ud-dawla'nın harcamaları merkezileştirmesine izin verdi, ancak bu oldukça popüler değildi ve eski destekçilerinin ona karşı dönmesine neden oldu. 1291'de her iki vezir de öldürüldü ve Argun öldürüldü.[27]

Dini değişim (1291-1316)

İlhanlı, Argun'un kardeşi Gaykhatu'nun hükümdarlığı altında parçalanmaya başladı. Moğol mahkemesi Budist kalırken Moğolların çoğunluğu İslam'a dönüştü. Gaykhatu, takipçilerinin desteğini satın almak zorunda kaldı ve sonuç olarak alemin mali durumunu mahvetti. Veziri Sadr-ud-Din Zencani, korkunç bir şekilde sona eren Yuan hanedanından kağıt para alarak devlet maliyesini güçlendirmeye çalıştı. Gaykhatu ayrıca bir erkek çocukla cinsel ilişki kurduğu iddiasıyla Moğol eski muhafızını yabancılaştırdı. Gaykhatu 1295'te devrildi ve yerine kuzeni Baydu getirildi. Baydu, Gaykhatu'nun oğlu Ghazan tarafından devrilmeden önce bir yıldan az bir süre hüküm sürdü. [27]

Hülagu'nun torunları, Şamanizm, Budizm ve Hıristiyanlık dahil olmak üzere birçok dine hoşgörülü davranarak ve nihayetinde 1295'te İslam'ı bir devlet dini olarak benimseyerek sonraki seksen yıl boyunca İran'ı yönettiler. Ancak, bu dönüşüme rağmen İlhanlar, mağlup olan Memlüklere karşı kaldılar. hem Moğol istilacıları hem de Haçlılar. İlhanlılar, Suriye'yi birkaç kez işgal ettiler, ancak Memlüklere karşı hiçbir zaman önemli bir zemin kazanamadılar ve koruyamadılar ve sonunda, vassalları Rum Sultanlığı ve Ermeni krallığı üzerindeki baskılarıyla birlikte Suriye'yi fethetme planlarından vazgeçmek zorunda kaldılar. Kilikya. Bu büyük ölçüde Moğol İmparatorluğu'ndaki iç savaştan ve hanlıkların kuzey ve doğudaki düşmanlığından kaynaklanıyordu. Moğolistan'daki Çağatay Hanlığı ve Altın Orda, Kafkasya ve Maveraünnehir'deki İlhanlıları tehdit ederek batıya doğru genişlemeyi engelledi. Hülagu'nun saltanatı altında bile İlhanlılar, Kafkasya'da Moğollarla Rus bozkırlarında açık savaş halindeydi. Öte yandan, Çin merkezli Yuan Hanedanlığı, İhanlılığın bir müttefikiydi ve aynı zamanda, on yıllar boyunca (İmparator aynı zamanda Büyük Han'dır) üzerinde nominal hakimiyete sahipti. [28]

Gazan, Nevruz'un etkisiyle İslam'ı seçmiş ve İslam'ı resmi devlet dini haline getirmiştir. Hıristiyan ve Yahudi tebaa eşit statülerini kaybettiler ve bunun bedelini ödemek zorunda kaldılar. cizye koruma vergisi. Gazan, Budistlere din değiştirme veya kovulma konusunda daha kesin bir seçim verdi ve daha sonra bu ciddiyeti gevşetmesine rağmen tapınaklarının yıkılmasını emretti. [29] 1297'de Nevruz'un tahttan indirilip öldürülmesinden sonra Gazan, dini hoşgörüsüzlüğü cezalandırdı ve gayrimüslimlerle ilişkileri düzeltmeye çalıştı. [30] [31]

Dış ilişkiler açısından, İlhanlı'nın İslam'a geçmesinin diğer Müslüman devletlere karşı düşmanlığı üzerinde çok az etkisi oldu veya hiç etkisi olmadı ve Suriye'nin kontrolü için Memlüklerle çatışma devam etti. Moğolların Memlükler üzerindeki tek büyük zaferi olan Wadi al-Khazandar Savaşı, Memlüklerin Suriye üzerindeki kontrolünü birkaç aylığına sona erdirdi. Gazan'ın politikaları, Şii ilahiyatçılar Al-Hilli ve Maitham Al Bahrani'nin etkisi altına girdikten sonra İslam'ın Şii markasını tercih etmeye başlayabileceği yönündeki önerilere rağmen, büyük ölçüde kardeşi Öljeitü altında devam etti. [32]

Bebekken Hıristiyanlıkta vaftiz edilen Öljeitü, Budizm'le flört etmiş, bir Hanefi Sünni olmuş, ancak şamanizm kalıntılarını hala muhafaza etmiştir. 1309-10'da Şii Müslüman oldu. [33] 1304'te bir Ermeni katip, yerine "herkese iyi niyet gösteren" Khar-Banda Öljeitü gelen "hayırsever ve adil" Gazan'ın ölümünü kaydetti. 1306 tarihli bir kolofon, Moğolların İslam'ı kabul ettiğini ve "herkesi boş ve boş umutlarına dönmeye zorluyorlar. Zulüm ediyorlar, taciz ediyorlar ve eziyet ediyorlar", buna "haçı ve kiliseyi aşağılamak" da dahil. [34] Gazan'ın saldırılarından kurtulan bazı Budistler, Öljeitü'yü Dharma'ya geri getirmek için başarısız bir girişimde bulunarak, krallıkta 50 yıldan fazla bir süredir aktif olduklarını gösterdiler. [35]

Moğolların din değiştirmesi başlangıçta oldukça yüzeysel bir olaydı. İslam'ın kuruluş süreci birdenbire gerçekleşmemiştir. Öljeitü'nün tarihçisi Qāshāni, Qutlugh-Shah'ın Hanefiler ve Şafiiler arasındaki bir anlaşmazlıkta sabrını kaybettikten sonra İslam'ın terk edilmesi ve Moğolların Cengiz Han'ın yollarına dönmesi gerektiği görüşünü dile getirdiğini kaydeder. Qāshani, Öljeitu'nun aslında kısa bir süreliğine geri döndüğünü de belirtti. Müslümanlar olarak Moğollar, Safi-ed-din Erdebili gibi ustalara genellikle saygı ve lütuf ile davrandıkları için Sufizm için belirgin bir tercih gösterdiler. [36]

Parçalanma (1316–1357) Düzenle

Olcaytü'nün oğlu, son İlhanlı Ebu Said Bahadur Han 1316'da tahta çıktı. 1318'de Horasan'da Çağatayoğulları ve Kara'unaların isyanıyla ve aynı zamanda Altın Orda'nın işgaliyle karşı karşıya kaldı. Bir Anadolu emiri olan Irenchin de isyan etti. Irenchin, 13 Temmuz 1319'da Zencan-Rud Savaşı'nda Taichiud'lu Chupan tarafından ezildi. Chupan'ın etkisi altında İlhanlılar, Çağatay isyanını bastırmalarına yardımcı olan Çağataylılar ve Memlükler ile barış yaptı. 1327'de Abu-Sai, Chupan'ı "Büyük" Hasan ile değiştirdi. [37] Hasan, hanı öldürmeye teşebbüs etmekle suçlandı ve 1332'de Anadolu'ya sürüldü. Moğol olmayan emirler Sharaf-ud-Din Mahmud-Shah ve Ghiyas-ud-Din Muhammed'e, Moğol emirlerini kızdıran eşi görülmemiş bir askeri yetki verildi. . 1330'larda, Kara Ölüm salgınları İlhanlı'yı harap etti ve hem Abu-Sai'd hem de oğulları 1335'te veba tarafından öldürüldü. [38] Ghiyas-ud-Din, Arık Böke'nin soyundan gelen Arpa Ke'un'u tahta geçirerek, "Küçük" Hasan'ın 1338'de Azerbaycan'ı almasına kadar bir dizi kısa ömürlü hanları tetikledi. 1357'de Altın Kralı Jani Bey Horde, bir yıllığına Chupanid'in elindeki Tebriz'i fethetti ve İlhanlı kalıntılarına son verdi. [39]

Batı Avrupa mahkemeleri, 13. ve 14. yüzyıllarda, Yedinci Haçlı Seferi zamanından başlayarak, başta İlhanlılar olmak üzere Moğollarla ittifak kurmak için birçok girişimde bulundular (Batı Avrupalılar, Batı Avrupa'da Müslümanlar ve Asyalılar tarafından topluca Frank olarak adlandırılıyordu). Haçlı Seferleri dönemi). İlhanlılar ve Avrupalılar, Müslümanlara (öncelikle Memlüklere) karşı muhalefetlerinde birleştiler, yine de ortak düşmanlarına karşı güçlerini tatmin edici bir şekilde birleştiremediler. [40]

Yerli halkı yüksek makamların kontrolünü ele geçirmekten dışlayan Çin merkezli Yuan hanedanının aksine, İlhanlılar kendi krallıklarını Türk-Moğol askeri subaylarıyla ortaklaşa bir Orta Asya-Fars ("Tacik") yönetimi aracılığıyla yönetti. İranlı yöneticilerin hepsi Müslüman ya da Selçuklulara ve Harezmîlere hizmet eden geleneksel ailelerin (örneğin Cüveyni ailesi) üyeleri değildi. Örneğin, 1288'den 1291'e kadar İlhanlı veziri bir Yahudi olan Sa'd al-Dawla iken, önde gelen vezir ve tarihçi Reşidüddin Hemedani, İslam'a dönmüş bir Yahudi idi. [41]

İlhanlı Moğolları, hanedanın sonuna kadar yaşam tarzlarında göçebe kaldılar. Göçebe rotaları orta Irak, kuzeybatı İran, Azerbaycan ve Ermenistan'ı kapsıyordu. Moğollar, Gürcistan, Mardin Artuklu sultanı, Kufa ve Luristan dışında Irak, Kafkaslar, batı ve güney İran'ı doğrudan yönettiler. Kara'unas Moğolları, Horasan'ı özerk bir bölge olarak yönetti ve vergi ödemedi. Herat'ın yerel Kart hanedanı da özerk kaldı. Anadolu, İlhanlı'nın en zengin iliydi ve gelirinin dörtte birini, Irak ve Diyarbakır birlikte gelirinin yaklaşık yüzde 35'ini sağlıyordu. [42]

1330'da Abhazya'nın ilhakı, Gürcistan Krallığı'nın yeniden birleşmesiyle sonuçlandı. Ancak, İlhanlıların Gürcistan'dan aldığı haraç, savaşlar ve kıtlıklar nedeniyle 1336-1350 yılları arasında yaklaşık dörtte üç oranında azaldı. [43]

İlhanlıların ortaya çıkışının Orta Doğu bölgesinde önemli bir tarihi etkisi oldu. Birleşik Moğol İmparatorluğu'nun kurulması, Asya'daki ticareti ve ticareti önemli ölçüde kolaylaştırmıştı. İlhanlılar ile Çin merkezli Yuan Hanedanlığı arasındaki iletişim bu gelişmeyi teşvik etti. [44] [45] Çin İmparatorluğu'nun ejderha kıyafeti İlhanlılar tarafından, Çin Huangdi (İmparator) unvanı İlhanlılar tarafından Çin siyaset sisteminin Moğollar üzerindeki ağır nüfuzundan dolayı kullanılmıştır. İlhanlılar'ın Yuan hanedanından aldıkları ve bir Çin devlet teşkilatına göndermeler içeren mühürlerin yanı sıra Çince karakterli mühürler de İlhanlılar tarafından yapılmıştır. [46]

İlhanlı ayrıca daha sonraki Safevi hanedan devletinin ve nihayetinde modern İran ülkesinin yolunun açılmasına da yardımcı oldu. Hülagu'nun fetihleri ​​İran'ı doğudan Çin etkisine de açmıştı. Bu, haleflerinin himayesiyle birleştiğinde, İran'ın mimaride kendine özgü mükemmelliğini geliştirecekti. İlhanlılar döneminde, İranlı tarihçiler de Arapça yazmaktan kendi ana dilleri olan Farsça yazmaya geçtiler. [47]

Çift taraflı muhasebenin esasları İlhanlı merdibanı'nda uygulanmış, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu tarafından benimsenmiştir. Bu gelişmeler Avrupa'da kullanılan muhasebe uygulamalarından bağımsızdı. [48] ​​Bu muhasebe sistemi, öncelikle Gazan Han'ın 1295-1304 yıllarında yaptığı tarımsal ve mali reformların yarattığı sosyo-ekonomik zorunlulukların bir sonucu olarak benimsenmiştir.

19./20. yüzyıl İran'ında bir aşiret unvanı olarak İlhan

İlhan unvanı, 19. yüzyılda Güney İran'ın Kaşkay göçebeleri arasında yeniden ortaya çıktı. Jan Mohammad Khan, 1818/19'dan itibaren kullanmaya başladı ve bu, sonraki tüm Qashqai liderleri tarafından devam ettirildi. Son İlhan, 1954'te Musaddık'a verdiği destekten sonra sürgüne gönderilen Nasır Han'dı. 1979'daki İslam Devrimi sırasında döndüğünde eski konumunu geri kazanamadı ve 1984'te Kaşkay'ın son İlhan'ı olarak öldü. [49]

İlhanlılar, Anka kuşu, ipek ve altın ile Lampas, İran veya Irak, 14. yüzyıl.


İlk İlhan

İlhanlı hanedanının asıl kurucusu, Cengiz Han'ın torunu ve hem Möngke Han'ın hem de Kubilay Han'ın kardeşi Hülagu Han'dı. Möngke, onu Orta Doğu üzerinde sağlam bir Toluid kontrolü kurması için gönderdi ve görevi tamamlandığında Moğolistan'a dönmesini emretti. [ 12 ] 1255 veya 1256'da Bayju'dan görevi devralarak, batıdaki Müslüman krallıklarını "Mısır sınırlarına kadar" boyun eğdirmekle suçlandı. Bu işgal, Türkmenleri Moğol kabilelerinden kaçmak için batıya Anadolu'ya doğru hareket etmeye yöneltti. Hanedanlığını Moğol İmparatorluğu'nun Maveraünnehir'den Suriye'ye kadar uzanan güneybatı kısmı üzerinde kurdu. Sırasıyla 1256 ve 1258'de İsmaili Nizari Hashshashins ve Abbasi Halifeliğini yok etti. Bundan sonra Gazze'ye kadar ilerledi ve Eyyubi-Suriye'yi kısaca fethetti.

Möngke'nin ölümü, Hülagu'yu Khuriltai'nin (yeni bir liderin seçilmesi) hazırlanması için İran'ın kalbinden geri dönmeye zorladı. Moğol ilerlemesini sürdürmek için geride küçük bir kuvvet bıraktı, ancak Filistin'de 1260'ta Mısır Memlüklerinin elindeki Ayn Calut savaşında büyük bir yenilgiyle durduruldu. Jeo-politik ve dini sorunlar ve Hülagu'nun hizmetindeki üç Jochid prensinin ölümü nedeniyle Berke, 1262'de Hülagu'ya açık savaş ilan etti ve muhtemelen birliklerini İran'a geri çağırdı. Memluk tarihçilerine göre Hülagu, Berke'nin birliklerini katletmiş ve savaş ganimetini Berke ile paylaşmayı reddetmiş olabilir.

Doğudaki Yuan Hanedanlığı dostane bir ilişki sürdürdü ve 1330'larda İlhanlı'nın düşüşüne kadar İlhanlılar üzerinde nominal bir hükümdarlık yaptı. [ 13 ] [ 14 ] Hülagu'nun soyundan gelenler sonraki seksen yıl boyunca İran'ı yönettiler, Şamanizm, Budizm ve Hristiyanlık dahil olmak üzere birçok dine hoşgörü gösterdiler ve nihayetinde 1295'te İslam'ı bir devlet dini olarak kabul ettiler. Ancak, bu dönüşüme rağmen İlhanlılar Memlüklere karşı kaldılar. (hem Moğol işgalcilerini hem de Haçlıları yenen). İlhanlılar, Suriye'yi birkaç kez işgal ettiler, ancak Memlüklere karşı hiçbir zaman önemli bir zemin kazanamadılar ve koruyamadılar ve sonunda, vassalları Rum Sultanlığı ve Ermeni krallığı üzerindeki baskılarıyla birlikte Suriye'yi fethetme planlarından vazgeçmek zorunda kaldılar. Kilikya. Bu büyük ölçüde Moğol İmparatorluğu'ndaki iç savaştan ve hanlıkların kuzey ve doğuya düşmanlığından kaynaklanıyordu. Moğolistan'daki Çağatay Hanlığı ve Altın Orda, Kafkasya ve Maveraünnehir'deki İlhanlıları tehdit ederek batıya doğru genişlemeyi engelledi. Hülagu'nun saltanatı altında bile İlhanlılar, Kafkasya'da Moğollarla Rus bozkırlarında açık savaşa giriştiler.

Hulagu, birçok Çinli bilim adamı, astronomu ve ünlü İranlı astronom Nasir al-Din al-Tusi'yi yanına aldı ve Çinli hesaplama tablolarının modunu öğrendi. [ 15 ] Gözlemevi, Maragheh'in bir tepesinde inşa edilmiştir.


İran-Irak savaşı

1980 22 Eylül - Sekiz yıl süren İran-Irak savaşının başlaması.

1981 Ocak - Amerikalı rehineler serbest bırakıldı ve 444 gün esaret altında kaldı.

1981 Haziran - Cumhurbaşkanı Beni Sadr görevden alındı ​​ve ardından Fransa'ya kaçtı.

1985 - ABD ve Sovyetler Birliği silah tedarikini durdurduktan sonra ABD, gizli silah anlaşmaları sunarak Lübnan'daki rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya çalıştı. Bu daha sonra İran-Kontra meselesi olarak bilinecekti.

1988 Temmuz - Bir İran Air Airbus yanlışlıkla USS Vincennes tarafından vuruldu.


İlhanlılar, Müslüman yerine Hıristiyan (Nasturi veya Ortodoks) olur.

İlhanlıları hıristiyan yapmanın en iyi yolunun 6. Hanları Baydu ile başlamak olduğunu söylüyorum. Baydu'nun Hıristiyanlığa karşı çok açık sempatileri vardı, haçlar taktı ve hıristiyan kiliselerinin inşa edilmesine izin verdi. Ancak saltanatı çok kısaydı ve tamamen İslam'a dönen kuzeni Ghazan'a karşı bir iç savaşta devrilene kadar toplamda yarım yıl civarında bir yerdeydi. İç savaştan önceki aylarda Baydu'ya Gazan'dan kurtulması istendi, ancak bunu ailevi bağ nedeniyle reddetti (kuzenlerdi).

Yani alternatif zaman çizelgesinde Baydu'ya Ghazan'dan kurtulmasını söyleyen insanları dinletelim. Baydu, Gazan ve oğullarını öldürterek Hanlık üzerindeki egemenliğini sağlamlaştırdı.

İlhanlılar, ortak düşmanları olan Mısır Memlüklerine karşı savaşmak için batıdaki Hıristiyan hükümdarlarla uzun zamandır ittifak yapmak istiyordu. Ancak bu, batıdaki Katolik hükümdarların Moğolların Katolikliğe geçmesini ve Moğolların kendilerinin haraç ve boyun eğmesini talep etmesiyle hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Diyelim ki bir uzlaşmaya vardılar, Baydu resmen Doğu Kilisesi'ne geçmeyi kabul etti, ancak tüm Hıristiyanlara ibadet özgürlüğü tanıdı ve misyonerlik ve hac gibi şeyleri kısıtlamadı. Buna karşılık Haçlı devletlerinin son kalıntıları ona bağlılık yemini eder ve haraç öder. Baydu, Lüzinyan hanedanının bir üyesini kabul eder ve eş olarak alır.

Şimdi bunların hepsi Acre'nin düşüşünden sadece birkaç yıl sonra, 9. ve bizim zaman çizelgemize göre son haçlı seferi sadece 20 yıl önce gerçekleşti. Kıbrıs'ın Lüzinyan krallarının ısrarı üzerine Papa Boniface VIII yeni bir Haçlı Seferi ilan eder.

Fransa Kralı Phillip the Fair, Tapınakçılara olan borçlarının silinmesi şartıyla haçlı seferine katılır. Tapınakçılar, ancak Haçlı Seferi başarılı olursa bu şartları kabul ederler. Phillip'in zaman çizelgemizde Templar düzenini yok etmesine yol açan da bu borçlardı.

Fransa Krallığı ve İlhanlılar, Phillips'in dedesi Saint Louis tarafından on yıllar önce önerilen bir plan üzerinde anlaşırlar. Diyelim ki iki uçlu saldırı başarılı oldu ve İlhanlılar Levant ve Suriye'yi kontrol altına alırken Mısır'da yeni bir Katolik Haçlı devleti kuruldu. Kıbrıs Kralı, Baydu'ya bağlılık yemini ederken, yeni Katolik Mısır Krallığı yıllık haraçlar gönderir, ancak sözde bağımsızdır.

Peki buradan nereye gidiyoruz? İlhanlılar tarafından yönetilen halk hala büyük ölçüde Müslümandır. Baydu bir süre Moğol dini hoşgörü geleneğini sürdürüyor, ancak Doğu Kilisesi'ni büyük ölçüde destekliyor, yeni Kiliseler inşa ederken ve Doğu Kilisesi'nden misyonerlik çalışmalarını teşvik ederken Hıristiyan olmayan nüfusa yavaş yavaş vergiler getiriyor. On yıllar boyunca halk, İlhanlı başkenti Tebriz'den dışarıya doğru yayılarak yavaş yavaş Hıristiyanlığa dönüşür.

Bu İlhanlı bu noktada oldukça istikrarsız olacak, İlhanlı'nın altındaki birçok doğu hükümdarı, bir Hıristiyan altında olmaktan özellikle hoşlanmayacak, bunun önümüzdeki on yıllarda bir yerlerde bir iç savaşa neden olacağını düşünüyorum. Bizim zaman çizelgemizde olduğu gibi, İlhanlı yavaş yavaş iç savaşa girer ve batıda Hıristiyan, Doğu'da İslami olmak üzere sayısız devlete bölünür.

Peki İlhanlıların Hristiyanlaşmasının sonuçları ne olacak? Her şeyden önce, bildiğimiz gibi Türkiye milleti var olmayabilir. Bizim zaman çizgimizde İlhanlılar döneminde Rum Sultanlarının soyu tükendi ve sayısız Beyliklere bölündü. Bir Hıristiyan İlhan muhtemelen Türk Müslümanların kendi kendilerini yönetmelerine izin vermezdi, bu nedenle muhtemelen bölgeye Hıristiyan valiler atanacaktı ve bunlar Ermeniler olacaktı, çünkü Kilikya Ermeni Krallığı yıllardır İlhanlı'nın vassalıydı. Günümüz Anadolu'su bu zaman çizelgesinde Türk'ten çok Ermeni olabilir.

Buna ek olarak, güçlü bir Türk Anadolu'su olmadan Osmanlı da olmayacağından, Bizans İmparatorluğu bu zaman çizelgesinde düşmemiş olabilir. Osmanlı'nın yokluğu tarihi o kadar değiştiriyor ki, onun hakkında bir kitap yazabilirim ve yine de her şeyi kapsayamam. Burada yaşayan bir Bizans ve Ermeni Anadolu ile tam bir alt-tarih döngüsüne girdiğimden beri, yoluma devam edeceğim.

Asurlular, Nasturi Hıristiyanlığını zaten uyguladıkları için, bu zaman çizelgesinde bizimkinden çok daha iyi durumda olacaklardır. Selçukluların fetihlerinden sonra giderek daha fazla Fars olmaları gibi, İlhanlıların ve halef devletin liderlerinin de dinleriyle birlikte Asur kültürünü benimsediklerini görebiliyordum. Günümüzde modern Irak ve Kuveyt'te büyük bir Asur ulusu olabilir. Cehennem, Asur devletinin modern güne kadar Moğol kökenli bir hanedanı olabilir. Bağdat'ta hüküm süren bir Borjigin Asur hanedanı kulağa çılgınca geliyor. Hatta buna Bağdat derler mi? Belki Babylonia ya da başka bir şey olarak yeniden adlandırın.

Levant'ın bu zaman çizelgesinde ne isteyeceği hakkında hiçbir fikrim yok. Yeni başlayanlar için, Hristiyanları yerinden etmek anlamına gelseydi, Avrupa'nın Hristiyan uluslarının İsrail'in yaratılmasını kabul edeceğinden şüpheliyim, Belki daha önce daha büyük Asur devletinin bir parçası olurdu ya da Asur, Moğol, Arap, ve Latin kültürü ortaya çıkabilir.

Mısır'ın Katolik kalacağından emin değilim. Bu zaman çizelgesinde teorik fetih sırasında Mısır'ın Etnik ve Dini yapısının ne olduğundan emin değilim. Ancak Mısır'daki Memluk hükümetinin birçok Kıpti'yi din değiştirmeye zorladığını biliyorum. Bu zaman çizelgesinde Mısır'daki Memluk yönetimi sadece 40-50 yıl sürdüğü için Mısır'da çok daha fazla sayıda Kıpti olurdu. Belki de Haçlı üst sınıfı, Kıpti tebaaları tarafından devrilmiştir veya ülke üzerindeki hâkimiyetlerini kolaylaştırmak için Kıpti tarzlarını ve kültürünü benimsemiştir.

Doğu İran ve Hindistan başka bir hikaye. Batıdaki Hıristiyan milletlerle Timur bizim zaman çizelgemizde yaptığı kadar fethedemeyebilir, güçlü bir Timur imparatorluğu olmadan bir Babür imparatorluğu olmayabilir ve Hindistan'ı kolonizasyona kadar çeşitli bağımsız prensler/sultanlar tarafından yönetilebilir.

Templar tarikatı hâlâ ortalıkta, pek bir şey yaptıklarından değil. Bugünlerde Malta Nişanı olan Knights Hospitaler'a benzer bir rolde olacaklardı. Reforma kadar Tapınakçıların Roma'nın bankacılık kolu gibi davrandığını görebiliyordum. Malta'dan bahsetmişken, Osmanlılar olmadığı için ada zaman çizelgemizde asla düzene girmiyor.

Özetle, İlhanlılar başarılı bir şekilde Hristiyanlığa geçmeyi başardıysa, bölgenin tüm tarihi çarpıcı biçimde değişir. güçlü bağımsız Ermeni ve Asur devletlerine yol açar.


Parçalanma

1330'larda Kara Ölüm salgınları İlhanlı imparatorluğunu harap etti, Son İlhan Ebu Said ve oğulları veba tarafından öldürüldü. [21]

1330'da Abhazya'nın ilhakı, Gürcistan Krallığı'nın yeniden birleşmesiyle sonuçlandı. Bununla birlikte, İlhanlıların Gürcistan'dan aldığı haraç, savaşlar ve kıtlıklar nedeniyle 1336-1350 yılları arasında yaklaşık dörtte üç oranında azaldı. [22] Ayrıca Anadolu Beylikleri İlhanlı hükümdarlığından kurtuldu. [ kaynak belirtilmeli ]

1335'te Ebu Said'in ölümünden sonra İlhanlılar hızla parçalanmaya başladı ve aralarında en göze çarpanları Celayiriler olmak üzere birkaç rakip halef devlete bölündü. Tanınmayan İlhanlı taliplerinin sonuncusu olan Hasar'ın soyundan Togha Temür, 1353'te Sarbadarlar tarafından öldürüldü. Timur daha sonra, görünüşte eski hanlığı restore etmek için Celayirilerden bir devlet kurdu. Tarihçi Reşidüddin Hemedani 1315 civarında hanlar için tarihleri ​​için çok fazla malzeme sağlayan evrensel bir tarih yazdı. 1357'de Altın Orda, İlhanlılar'ın geri dönüşü için son ümidi sona erdirerek Çobanidlerin elindeki Tebriz'i bir yıl boyunca fethetti. İlhanlı'nın yıkılmasından sonra Kilikya Ermeni Krallığı, Moğolların Memlüklere karşı korumasını kaybetti ve 1375'te onlar tarafından yıkıldı.


Miras

Moğolların Tarihi
Cengiz Han'dan önce
Khamag Moğol
Moğol İmparatorluğu
hanlıklar
- Çağatay Hanlığı
- Altın kalabalık
- İlhanlılar
- Yuan Hanedanlığı
Kuzey Yuan
Timur İmparatorluğu
Babür İmparatorluğu
Kırım Hanlığı
Sibir Hanlığı
Nogay Ordası
Astrahan Hanlığı
Kazan Hanlığı
Zunghar Hanlığı
Qing sırasında Moğolistan
Dış Moğolistan (1911-1919)
Çin Cumhuriyeti (Moğolistan'ın işgali)
Moğol Halk Cumhuriyeti (Dış Moğolistan)
Modern Moğolistan
Mengjiang (İç Moğolistan)
Çin Halk Cumhuriyeti (İç Moğolistan)
Buryatya Cumhuriyeti
Kalmık Cumhuriyeti
Hazara Moğolları
Aimak Moğolları
Zaman çizelgesi
düzenleme kutusu

M.Ö.
tarih öncesi
Proto-Elam uygarlığı 3200–2800
Elam hanedanları 2800–550
Baktriya-Margiana Kompleksi 2200–1700
Mannai Krallığı 10.–7. cent.
Medyan İmparatorluğu 728–550
Ahameniş İmparatorluğu 550–330
Seleukos İmparatorluğu 330–150
Greko-Bactrian Krallığı 250-125
Part İmparatorluğu 248–CE𧇠
CE
Kuşan İmparatorluğu 30–275
Sasani İmparatorluğu 224–651
Eftalit İmparatorluğu 425–557
Kabil Shahi krallığı 565–879
ataerkil hilafet 637–651
Emevi Halifeliği 661–750
Abbasi Halifeliği 750–1258
Tahiri hanedanı 821–873
Alavid hanedanı 864–928
Saffari hanedanı 861–1003
Samanid hanedanı 819–999
Ziyarid hanedanı 928–1043
Buyid hanedanı 934–1055
Gazneli İmparatorluğu 975–1187
Gurlu hanedanı 1149–1212
Selçuklu İmparatorluğu 1037–1194
Harzem hanedanı 1077–1231
İlhanlılar 1256–353
Kartidler hanedanı 1231–389
Muzaffer hanedanı 1314–1393
Chupanid hanedanı 1337–1357
Jalayer hanedanı 1339–1432
Timur İmparatorluğu 1370–1506
Kara Koyunlu Türkmenleri 1407–1468
Ak Koyunlu Türkmenleri 1378–1508
Safevi İmparatorluğu 1501–1722
Babür İmparatorluğu 1526–1857
Hotaki hanedanı 1722–1729
Afşar hanedanı 1736–1750
Zand Hanedanı 1750–1794
Durrani İmparatorluğu 1794–1826
Kaçar Hanedanı 1794–1925

İlhanlıların ortaya çıkışının bu bölgede önemli bir etkisi olmuştur. Moğol İmparatorluğu, Asya'daki ticareti ve ticareti önemli ölçüde kolaylaştırmıştı. İlhanlılar ile Çin merkezli Yuan Hanedanlığı arasındaki iletişim bu gelişmeyi teşvik etti. [ 20 ] [ 21 ]

İlhanlı, sonraki Safevi hanedan devletinin ve nihayetinde modern İran ülkesinin yolunun açılmasına da yardımcı oldu. Hülagü'nün fetihleri ​​İran'ı doğudan Çin etkisine de açmıştı. Bu, haleflerinin himayesiyle birleştiğinde, İran'ın mimaride kendine özgü mükemmelliğini geliştirecekti. İl Hanlar döneminde İranlı tarihçiler de Arapça yazmaktan Farsça yazmaya geçtiler. [ 22 ]

Çift taraflı muhasebenin esasları İlhanlı merdibanı'nda uygulanmış, daha sonra Osmanlı imparatorluğu tarafından benimsenmiştir. Bu gelişmeler Avrupa'da kullanılan muhasebe uygulamalarından bağımsızdı. [ 23 ] Bu muhasebe sistemi öncelikle Gazan Han'ın 1295-1304 yıllarında yaptığı tarımsal ve mali reformların neden olduğu sosyo-ekonomik ihtiyaçlardan doğmuştur.


The Republic of Turkey is a parliamentary democracy. All Turkish citizens over the age of 18 have the right to vote.

The head of state is the president, currently Recep Tayyip Erdoğan. The prime minister is head of government Binali Yıldırımis the current prime minister. Since 2007, presidents of Turkey are directly elected, and the president appoints the prime minister.

Turkey has a unicameral (one house) legislature, called the Grand National Assembly or Turkiye Buyuk Millet Meclisi, with 550 directly elected members. Parliament members serve four-year terms.

The judicial branch of government in Turkey is rather complicated. It includes the Constitutional Court, the Yargitay or High Court of Appeals, the Council of State (Danistay), NS Sayistay or Court of Accounts, and military courts.

Although the overwhelming majority of Turkish citizens are Muslims, the Turkish state is staunchly secular. The non-religious nature of Turkish government has historically been enforced by the military since the Republic of Turkey was founded as a secular state in 1923 by General Mustafa Kemal Ataturk.


Ilkhanate Timeline - History

4200 BC : Susa is founded in western Persia
3100 BC : Tables in proto-Elamite script
2700 BC : a first dynasty creates the Elamite kingdom (non Semitic) in western Persia with capital in Susa
2350 BC : The Akkadians conquer Susa
2180 BC : the Akkadian empire is destroyed by the Guti, who invade from the north, and the Elamites of Susa regain their independence
2007 BC : the Elamites of Susa capture Ur
2000 BC : the game of chess ("shatranj") develops in Persia
1340 BC : King Untash-Napirisha of Elam founds a new capital at Chogha Zanbil
836 BC : Shalmaneser II, King of Assyria, defeats the Medes, who rule in Persia
722 BC : Dayaukku/De oces founds the Median dynasty
710 BC : Daiukku founds the new capital of the Medians/Persians at Hakmataneh/Ecbatana (Hamadan)
700 BC : Achaemenes founds the Achaemenid dynasty of Persia in Anshan, subject to Media
675 BC : Khshathrita/ Phraortes unites the Median tribes and expels the Assyrians from northeastern Iran
653 BC : the Scythians invade the Median empire (northeast Persia)
646 BC : king Ashurbanipal of Assyria raids the Elamite capital Susa in Persia
626 BC : the Medians/Persians defeat the Scythians
625 BC : Median king Cyaxares moves the capital to Ecbatana (Hamadan)
615 BC : the Medes capture Assyrian cities
612 BC : the Babylonians, led by king Nabopolassar, and their allies the Medes, led by Cyaxares, destroy the Assyrian capital of Nineveh (as well as Nimrud) and split the Assyrian empire (Mesopotamia to Babylon and Elam to Media) while Egypt recovers control of Palestine and Syria
600 BC : Zarathustra forms a new religion in Persia
559 BC : Cyrus Achaemenian unifies Elam, and moves the capital of the Achaemenids to Susa
550 BC : Cyrus Achaemenian defeats Astyages, emperor of the Medes, conquers its capital Ecbatana (Hamadan), and unifies Media and Elam in the Persian empire
546 BC : Cyrus overthrows Croesus of Lydia
539 BC : Cyrus of Persia sacks Babylon and frees the Jews
530 BC : Cambyses becomes king of Persia
525 BC : Cambyses of Persia conquers Egypt at the battle of Pelusium
522 BC : Cambyses dies and civil War erupts in Persia
521 BC : Darius becomes king of Persia and divides Persia into satrapies
521 BC : Darius of Persia expands the Persian empire beyond the Indus River
518 BC : Darius founds the new capital of Persia, Persepolis
514 BC : the Persian kind Darius invades Scythia
500 BC : Darius makes Aramaic the official language of the Persian empire
499 BC : Ionian cities revolt against Persian domination
498 BC : Ionian cities helped by Athens sack Sardis but are beaten at the Battle of Ephesus
492 BC : Darius of Persia attacks Thrace and Macedonia but the fleet is destroyed by a storm before it can reach Athens
490 BC : Darius invades mainland Greece to punish Athens but loses at the battle of Marathon
486 BC : The satrapy of Egypt and Judah revolt
485 BC : Darius dies and Xerxes becomes king of Persia
480 BC : Xerses, king of Persia, invades Greece and wins the battle of Thermopylae, but is defeated at the naval battle of Salamis because the Greeks employ the faster trireme boats
479 BC : The Greeks defeat the Persians at the battle of Plataea and expel the Persians from Europe
465 BC : Artaxerxes I Longimanus becomes king of Persia
424 BC : Xerxes II becomes king of Persia
404 BC : Artaxerxes II Mnemon becomes king of Persia and loses Egypt
358 BC : Artaxerxes III Ochus becomes king of Persia
343 BC : Artaxerxes III destroys Sidon that has revolted and invades Egypt
336 BC : Darius Codomannus becomes king of Persia
334 BC : Alexander defeats the Persian army at the Dardanelles
333 BC : Alexander invades the Persian empire from Syria to Palestine
331 BC : Alexander the Great conquers Persia and destroys Persepolis, ending the Achaemenid dynasty
329 BC : Artaxerxes V dies, last of the Achaemenians
323 BC : Alexander the Great dies at Babylon and his empire is carved into three empires: Cassander rules over Greece and Macedonia, Lysimachus rules over Thracia and Asia Minor, Ptolemy rules over Egypt, Judea, Syria, Mesopotamia and India
312 BC : Ptolemy's general in Syria, Seleucus Nicator, declares himself satrap of Babylon
305 BC : Seleucus Nicator establishes a kingdom ranging from Syria in the west to India in the east and founds the Seleucid dynasty with capital in Seleucia (Iraq)
303 BC : Seleucus grants Punjab and Afghanistan to Chandragupta Maurya
282 BC : Seleucus defeats and kills Lysimachus and thereby conquers Asia Minor
281 BC : Seleucus is murdered by the king of Thracia and is succeeded by his son Antiochus who transfers the capital to Antiochia
250 BC : Diodotos, a Macedonian ruler of the satrapy of Bactria (Afghanistan), declares its independence from the Seleucids
250 BC : the Parni invade the satrapy of Parthia (northern Iran) and found the Parthian empire with capital in Ctesiphon (near Seleucia) and Arsaces as ruler (founder of the Arsacid dynasty)
248 BC : Tiridates leads the Parthians to independence from the Seleucids
246 BC : defeated by Ptolemy III Euergetes, the Seleucid empire loses eastern lands to the Parthians and to Pergamum
239 BC : Bactria declares independence from the Seleucids
198 BC : the Seleucids under Antiochus III conquer Palestine and Phoenicia from the Ptolemaics
192 BC : the Seleucids under Antiochus III are defeated by the Romans in Thracia
190 BC : Bactrian king Euthydemus defeats Seleucid king Antiochus III at Magnesia
188 BC : Pergamum conquers the Seleucid lands of Lydia, Phrygia, Lycaonia, Pisidia
185 BC : Parthians under Priapatius expand into Seleucid eastern Iran
175 BC : Mithraism (an offshoot of Zoroastrianism that worships Ahura Mazda as the sole and creator god) is born in Bactria
170 BC : Batrian king Demetrios I expands Bactria to northwestern India
155 BC : Bactrian king Menander invades northwestern India
145 BC : the Kushan (Yuezhi), nomadic tribes expelled from China by the Hsiungnu (Huns), overthrow the kingdom of Bactria and pushes the Scythians south to Iran and India
141 BC : the Parthians of Mithradates I conquer Media and Elam from the Seleucids, while Edessa becomes de-facto independent
135 BC : the Kushan establish their capital in Kabul
127 BC : the Parthians under Phraates II are defeated by the Scythians
126 BC : the Parthians under Artabanus II conquer Babylonia from the Seleucids, who now control only Syria
124 BC : the Parthians under Artabanus II are defeated again by the Scythians and Mithridates II succeeds Artabanus II as king of Parthia
53 BC : the Parthians led by Orodes II defeat the Romans at Carrhae (Syria)
20 BC : a treaty between Rome and the Parthians fixes the boundary between the two empires along the Euphrates river (Iraq)
78 AD : Kanishka, king of the Kushan, enlarges the kingdom from Bactria into Uzbekistan, Kashmir, Punjab, moves the capital to Peshawar and promotes Buddhism instead of Zoroastrianism
116 : Roman emperor Trajan defeats the Parthian king Vologezes III and conquers Mesopotamia, including the Parthian capital Ctesiphon
224 : Ardashir, descendant of the priest Sassan, seizes the throne of Persia/Parthia, ends the Arsacid dynasty, and becomes the first Sassanid king with capital in Istakhr (near Persepolis) and Zoroastrianism as the official religion
225 : Ardashir I Sassanid defeats Artabanus V, last Parthian ruler, and moves the capital to Ctesiphon
233 : Ardashir I Sassanid conquers Kushan
244 : Shapur I becomes king of the Sassanids and attacks Rome
250 : Shahpur I establishes the library of Jondi Shahpur, one of the largest in the world
256 : the Persians/Sassanids conquer Dura Europus in Mesopotamia
241 : Mani, a thinker from Ecbatana, begins to preach in Seleucia-Ctesiphon
276 : Mani is crucified by the Sassanids for tring to incorporate Judaism, Christianity and Zoroastrianism into one religion ("manicheism")
298 : the Sassanids sign a peace treaty with Rome
363 : the Sassanid king Shapur II defeats the Roman emperor Julian and recapture Nisibis and Armenia
379 : Shapur II died after conquering Arabia and reaching the border with China
451 : Zoroastran Persia (Sassanids) defeats Christian Armenia
460 : Persian king Firuz persecutes Jews, who emigrate to Arabia
484 : Zoroastran Persia and Christian Armenia sign a treaty that allows the Armenians to keep their religion
528 : the Sassanid intellectual Mazdak advocates the abolition of private property, the division of wealth, nonviolence and vegetarianism
531 : Khusro I ascends to the Sassanid throne and is influenced by Mazdakism
560 : the Sassanid king Khusro I builds the Palace of the Great Arch in Ctsiphon
579 : the Sassanid king Khusro I dies and is succeeded by Khusro II
590 : the Sassanid king Khusro II launches a new attack against Byzantium
600 : the Zoroastrian high priest Tanar establishes the canon of the Avesta
614 : the Sassanids capture Jerusalem from Byzantium
619 : the Sassanids capture Egypt from Byzantium
623 : Byzantine troops destroy the fire temples of Persia (in revenge for the Persian desecration of Jerusalem)
626 : the Sassanids besiege Byzantium
627 : the Sassanid king Khusrau II is defeated by Roman emperor Heraclius at Niniveh
628 : Khusrau II is assassinated by his troops while the Romans retake Syria from the Sassanids
632 : the Sassanid queen Purandokht signs a peace treaty with Byzantium
636 : the Arabs capture Ctesiphon, the last Sassanid is assassinated in Merv and the Sassanid empire ends
600 : Steel is invented in Iran (Persia)
600 : Steel is invented in Iran (Persia)
630 : Seven emperors are raised to the throne of Iran in four years
632 : Abu Bakr, one of Mohammed's followers and the first Muslim caliph ("prophet's successor"), quells upheavals throughout Arabia and declares war on the Roman and Persian (Sassanid) empires
650 : the Arabs conquer the whole of Persia
697 : the Arabs force the Persians to abandon the Pahlavi alphabet in favor of the Arabic script
720 : the Zayids do not recognize the imam Baqir and cause a split within the shiites
749 : Abu 'l-'Abbas Saffah, whose army is led by the Persian general Abu Muslim Khorasani, replaces the Umayyad dynasty with the Abbasid dynasty
840 : Sibovayh, a Persian scholar, codifies the Arabic grammar and writes the first Arabic dictionary
850 : the Persian mathematician Khwarazmi founds Algebra and invents the Arabix numerals
867 : the Saffarids (shiite) in eastern Persia become virtually independent
879 : the Safarid ruler Yaqub Leys revolts against the Arabs and unifies most of Persia
899 : the Samanids defeat the Saffarids and expand their empire to Persia but adopt the Persian language
945 : the Buyids (shiite) descend from the Caspian Sea, and invade Abbasid Persia
949 : Adud Dawla of the Buyid dynasty adopts the Persian imperial title shah
950 : Pahlavi, the language of Persia, is reformed according to the Arabic script
962 : the Ghaznavid kingdom is founded in Afghanistan (at Ghazni) by Alp-tegin, a Turkic slave soldier of the Samanids
977 : the Buyid shah Adud Dawla conquers Baghdad and seizes effective control of the caliphate from the Abbasids
977 : Sebaktigin, king of the Ghaznavid kingdom, invades northern India and Central Asia
999 : the Ghaznavids of Afghanistan defeat the Samanids of Persia in Khurasan and the Qarakhanids seize Bukhara
1030 : Mahmud Ghazni dies and the Ghaznavid empire declines
1038 : the Seljuks, led by Toghrul Beg, defeat the Ghaznavids near Merv and invade Persia, moving their capital to Isfahan
1055 : the Seljuks defeats the Buyids, invade Mesopotamia and install themselves in Baghdad under the suzerainty of the Abbasids
1091 : the Seljuqs move their capital to Baghdad
1092 : Mohammed I ibn Malikshah dies and the Seliuq empire breaks up into independent kingdoms in Iran, Iraq, Syria and Anatolia (Rum)
1118 : Mohammed I ibn Malikshah dies and the Seliuq empire breaks up into independent kingdoms in Iran, Iraq, Syria and Anatolia
1153 : the Khwarazmis conquer Persia from the Seljuqs
1194 : the last Persian Seljuq ruler dies and Seljuq power collapses in Iran
1220 : the Mongols invade Transoxania (Bukhara and Samarkand) and Iran/Persia
1258 : the Mongols destroy the Abbasid caliphate of Baghdad (killing 800,000 people including the last Abbasid caliph), conquer Persia, Mesopotamia and Syria and establishing an Ilkhanate with capital in Baghdad
1260 : the Mamluks stop the Mongols in Syria and annex Syria
1263 : the Mongol leader Hulegu assumes the title of "Ilkhan" as ruler of Persia
1274 : the Persian astronomer Nasir Al-Din Tusi builds the Maraghah observatory
1294 : Kublai Khan dies and the empire fragments in khanates, one of them being the Ilkhanate, descendants of Hulegu, with capital in Tabriz
1295 : Ghazan, the Ilkhan, converts to Shia Islam, and the Ilkhanate becomes a sultanate
1301 : Shaykh Safi al-Din, of Kurdish descent, founder of the Safavid dynasty, founds a Sunni Sufi order in Uzbekistan, the Safaviyya
1334 : Sadr al-Din, Safi's son, claims to be a descendant of the founder of Islam, Mohammed
1335 : Abu Said dies and the Ilkhanate disintegrates
1365 : the turkic-speaking Timur overthrow the Chaghatai khanate and conquers Iran (Persia), the old Ilkhanate, establishing his capital in Samarkand
1351 : the turkic-speaking Qara Quyunlu dynasty establishes itself over northwestern Iran
1365 : the turkic-speaking Timur overthrow the Chaghatai khanate and conquers Iran (Persia), the old Ilkhanate, establishing his capital in Samarkand
1406 : the turkic-speaking Qara Quyunlu dynasty moves its capital to Tabriz
1413 : Timur's empire begins to disintegrate
1447 : the turkic-speaking Qara Quyunlu under Jahanshah conquer Shiraz
1447 : The Safaviyya master Shaykh Junayd transforms the Sufi order into a military movement and fights Christians in Georgia and Trebizond
1469 : The Turkic-speaking Aq Quyunlu dynasty takes control of most of Persia from the Timurids
1500 : The Shaybanid dynasty seizes Transoxania
1501 : Shah Ismail I (a 14-year old boy from the northwest who claims to be the hidden imam, a descendant of the seventh imam, a reincarnation of Khird, the mahdi and the spirit of Jesus and even assimilates legends from Buddhism and Zoroastrianism) founds the Safavid dynasty and declares Twelveer Shiism as the state religion persecuting Sunni Muslims
1502 : Ismail I conquers Tabriz
1509 : Ismail I conquers Baghdad, massacres Sunni Muslims and imposes Shia Islam on the Safavid empire
1510 : Ismail I conquers Herat
1514 : The Ottomans of Selim I defeat Shah Ismail I Safavid army at Chaldiran (Iran/Persia) thereby conquering Kurdistan and Armenia
1514 : Portugal conquers the port of Comorao (Bandar Abbas) to control trade in the Persian Gulf
1515 : Portugal conquers the port of Hormuz to control trade in the Persian Gulf
1524 : Ismail dies having united Iran/Persia and most of Afghanistan
1534 : the Ottomans capture Baghdad from the Safavids, helped by a popular insurrection of the Sunnis, but the Safavids survive in eastern Iran, Azerbajan and the southern Caucasus
1555 : the Ottoman empire conquers Mesopotamia from the Safavid empire with the Peace of Amasya
1587 : Safavid king Shah Abbas I creates a gunpowder-based military force with a slave army and economic revival
1597 : Safavid king Shah Abbas I moves the capital to Isfahan
1598 : Collapse of the Shaybanid dynasty in Transoxania, replaced by the Astrakhanid dynasty
1614 : The Safavids conquer Comorao (Bandar Abbas) from Portugal
1616 : The English East India Company acquires rights to trade freely in Iran
1622 : The Safavids take Hormuz from the Portuguese with help from the British
1623 : The Safavids capture Baghdad from the Ottomans and begin a 16-year war
1629 : The great mosque of Isfahan is completed
1638 : the Ottomans capture Baghdad from the Safavids
1639 : The Ottomans and the Safavids sign the Treaty of Zuhab that returns Mesopotamia to the Ottomans and gives the Caucasus to Iran
1642 : Safavid ruler Abbas dies and is succeeded by Abbas II that continues his construction projects
1656 : Safavid ruler Abbas II orders the forced conversion of Jews
1666 : Isfahan has 162 mosques, 48 colleges, 182 caravansaries, 273 public baths
1722 : Mahmoud Khan, an Afghan chieftain, revolts against the Safavids, invades Iran/Persia and captures Isfahan, thus ending the Safavid dynasty
1723 : Russia invades Iran from the north (Baku) and the Ottomans invade from the west
1725 : Mahmoud Khan of Persia is murdered by his cousin Ashraf
1725 : The Ottomans conquer Tabriz, Armenia and Georgia from Iran
1729 : Iranian/Persian general Nadir Kuli of northeastern Iran expels the Afghans and reinstates the Safavids to power
1735 : Nadir's Persian army defeats the Ottomans and regains Armenia, Georgia and Tabriz
1736 : The last Safavid dies and Nadir proclaims himself the new shah of Iran/Persia
1739 : Iranian/Persian general Nadir Shah invades India and sacks Delhi, stealing the Peacock Throne and the Koh-i-noor diamond
1740 : The Astrakhanid dynasty collapses and Uzebkistan and Turkmenistan are absorbed into Iran/Persia
1747 : Nadir Shah is assassinated and Iran/Persia, Turkmenistan, Uzbekistan and Afghanistan disintegrate
1747 : Ahmad Shah Duran, the Afghan commander of Nadir's bodyguard, proclaims himself the ruler of Afghanistan with capital in Kandahar and founds the Durrani dynasty
1750 : Karim Khan of the Zand tribe wins the civil war in Iran/Persia and establishes the Zand dynasty
1779 : Agha Mohammad Qajar of a Turkic tribe (a former slave who had been castrated) defeats the Zand and creates his own kingdom with capital in Tehran
1785 : The Astrakhanid dynasty is replaced by the Mangit dynasty in Bukhara
1794 : Agha Mohammad Qajar conquers all of Iran/Persia
1796 : Agha Mohammad Qajar crowns himself shah, thus terminating the Zand dynasty and founding the Qajar dynasty, and unifies Iran/Persia, Uzebkistan and Turkmenistan with farsi as the official language and Shiite Islam as the official religion
1797 : Agha Mohammad Qajar is murdered by his servants and succeeded by his nephew Fath Ali, who suppresses the Sufi order in Iran
1804 : Russia and Iran go to war over the Caucasus
1808 : France helps Iran train a new army
1813 : Iran loses the war against Russia and recognizes Russian rule over Georgia and Azerbajan (Treaty of Gulistan)
1814 : Britain and Iran ally at the Treaty of London
1823 : Ottoman Empire and Iran sign a peace treaty defining their borders
1828 : Iran (Persia) loses the Caucasus (Georgia, Armenia, Azerbaijan) to Russian (Treaty of Turkmanchay)
1834 : Fath Ali dies and his grandson Muhammad, with help from Britain and Russia, becomes shah of Iran and appoints his Sufi master Hajji Mirza Aqasi as prime minister, thus rehabilitating Sufism against the opposition of the ulema
1839 : Massacre of Jews in Meshed (Iran)
1844 : Sayyid Ali Muhammad proclaims himself to be the Bab (and later the Mahdi), the manifestation of the 12th imam and starts a new religion
1847 : Iran and the Ottomans sign the treaty of Erzurum
1848 : Muhammad dies and the 16-years old prince Nasir al-Din becomes shah of Iran with help from Britain
1849 : Shaykh Murtada/Morteza Ansari is recognized as the spiritual leader of all Shiites, the first time that religious leadership is concentrated in one person
1850 : The Bab is executed
1852 : Babists try to assassinate the shah and are massacred throughout Iran, they move to Ottoman Palestine and found the Baha'i faith
1856 : Britain defeats Iran at Herat in Afghanistan
1867 : Massacre of Jews in Barfurush (Iran)
1868 : Russia conquers Samarkand and Bukhara in Uzbekistan
1869 : Two million people die in Iran in three years of famine
1872 : Iran grants Baron DeReuter railway monopoly, mining rights and control of customs revenues
1879 : Britain invades Afghanistan which becomes, de facto, a British colony
1881 : Persia loses Turkmenistan to Russia
1889 : Pan-Islamic activist Jaman al-Din al-Afghani returns to Iran from the Ottoman land
1890 : Iran grants Britain a monopoly on tobacco but the population rises in protest
1896 : Nasir al-Din is assassinated by a follower of Jaman al-Din al-Afghani and Muzaffar al-Din becomes the new Iranian shah
1897 : Iran opens the first public school for girls
1905 : Constitutional revolution in Iran
Dec 1906 : The first democratically elected parliament in Iran approves a parliamentary constitution and appoints Morteza Gholi Khan Sanioddoleh as leader of the parliament
Jan 1907 : Muzaffar dies and his pro-Russian son Muhammad Ali becomes the new shah of Iran
1907 : Britain and Russia sign a treaty (Convention of St Petersburg) dividing Iran, Central Asia and Afghanistan into respective spheres of influence
May 1908 : The first oil well is drilled in the Middle East (Iran) by a British company
Jun 1908 : The shah Muhammad Ali crushes an insurrection with help from Russia and suspends the constitution
1909 : Britain organizes the Anglo-Iranian Oil Company to exploit the Iranian oil fields
Jul 1909 : A revolution led by Najaf Quli Khan deposes the shah and restores the constitution
Feb 1911 : Two Russian hitmen kill Morteza Gholi Khan Sanioddoleh
1911 : Russia invades the northern provinces of Iran and forces Iran to dissolve parliament and to restore the power of the shah
1915 : Refineries are constructed at Abadan
1918 : The first public school for girls opens in Iran
1919 : An Anglo-Iranian treaty turns Iran into a de-facto protectorate of Britain
1919 : Afghanistan gains independence from Britain
Feb 1921 : Cossack general Reza Khan seizes power in Iran with a coup and becomes war minister
1922 : Iran hires the US economist Arthur Millspaugh to run its finances
1925 : Reza Khan appoints himself as Shah of Persia, the Qajar dynasty ends and the Pahlavi dynasty begins, with a program of economic and cultural Westernization with a secular educational system
1927 : Iran opens a national bank under German management
1928 : Iran introduces a law code that replaces Islamic shariia
1929 : Iran's population is about 12 million and Tehran has about 250,000 people
1930 : The first Iranian-made film
1933 : Zahir Shah becomes king of Afghanistan
1935 : Reza changes Persia's name to Iran
1935 : Tehran University is founded
1936 : Iran bans the Islamic veil for women
1938 : A railway opens connecting the Caspian Sea to the Persian Gulf
1939 : Over 40% of Iran's foreign trade is with Germany
1940 : The Middle East produces only 5% of the world's oil
Aug 1941 : The 20-year old Reza Shah Pahlevi ascends to the throne of Iran when his father is deposed by British and Soviet troops for refusing to expel the many German advisors, and Iran becomes the main transit point for supplies going to the Soviet Union
Sep 1943 : Iran declares war on Germany
1946 : Britain and the Soviet Union withdraw from Iran
1951 : Mohammad Mossadegh becomes prime minister of Iran and nationalizes the Anglo-Iranian Oil Company
1953 : the USA's and the British secret services engineer a coup to remove Iran's prime minister Mohammad Mossadegh, and the USA replaces Britain as the main player in the Middle East
1955 : Turkey, Iraq, Pakistan, Iran and Britain sign the Baghdad Pact that de facto asserts British influence in the Middle Eastagainst the Soviet Union
1956 : Iran has 20 million people
1960 : Oil developing countries (Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela) found the OPEC
1962 : the shah Reza Pahlevi of Iran introduces a series of reforms (including women's suffrage) called "white revolution"
1963 : Iran begins an economic recovery during which GDP per capite will increase fives times in 15 years
1972 : The price of oil is $3 per barrel, double the price of 1970
Dec 1973 : The price of oil reaches $11.65 per barrel, almost four times what it was a year earlier
1973 : Iran cancels DeReuter's concessions under pressure from the religious establishment
1975 : The shah bans all political parties except the Iranian People's Resurence Party of prime minister Hoveyda
1976 : Iran has 34 million people
1977 : There are more university students from Iran than any other nationality in the USA
Jan 1978 : An anti-Khomeini article causes widespread anti-government demonstrations during which dozens of people are killed by the police
Feb 1978 : Riots erupt in Tabriz (Iran)
Aug 1978 : More than 420 people are killed when Islamists set fire to a movie theater in Abadan
Dec 1978 : One million people demonstrate in Tehran against the shah
Jan 1979 : The shah Reza Pahlevi leaves Iran
Feb 1979 : Iran becomes a theocratic republic led by the ayatollah Khomeini with a strong anti-USA posture ("Islamic Revolution") and strict Islamic laws (girls can legally be forced into marriage at the age of 13)
1980 : Iraq (Saddam Hussein) attacks Iran (Khomeini)
1980 : Iran's fertility rate is 6.5
1980 : Two women are elected to Iran's parliament
1981 : Ali Khamenei is appointed president of Iran
1982 : the Hezbollah is founded by a radical shiite group with the mission of creating an Iranian-style Islamic republic in Lebanon
1983 : Iraq uses chemical weapons against Iranian troops
1985 : Hezbollah suicide commandos organized by Iran blow up the US and French barracks killing 241 marines and 58 French soldiers
1985 : Husain Ali Montazeri and Hashimi Rafsanjani compete for power in Iran's parliament
1988 : a missile fired by a US warship downs an Iranian civilian airplane and kills all 290 passengers aboard
1988 : terrorists backed by Libya blow up a Pan Am plane over Scotland killing 259 people probably on behalf of Iran
1988 : the war between Iraq and Iran that has cost about one million lives ends with no winner
Jun 1989 : Khomeini dies and is replaced by Khamenei as supreme leader, while Rafsanjani wins the presidency over Montazeri
1989 : GDP increases 7% yearly on average through the mid 1990s
1992 : Riots against the regime
1992 : Iranian agents kill Sadegh Sharafkandi, the leader of the Kurdistan Democratic Party of Iran, in Berlin, Germany
1992 : The border with Turkmenistan reopens after 70 years
1995 : The population of Iran is 61 million
1997 : Mohammad Khatami, a reformist, is elected president of Iran, but the ayatollahs still control the army
1997 : Iranian cleric Hoseyn Ali Montazeri criticizes Ali Khameini's dictatorship and is placed under house arrest
Apr 1997 : Iranian intelligence agents murder four Iranian Kurds in Germany
1998 : The Iranian Tunneling Association is founded in Iran
1999 : A raid on a Teheran student dormitory by Iranian police and right-wing vigilantes triggers student riots
1999 : a raid on a Teheran student dormitory by Iranian police and right-wing vigilantes triggers student riots
2000 : Iranian reformist leader Saeed Hajjarian is almost killed in an assassination attempt
2002 : The exiled National Council of Resistance reveals that Iran is building a secret underground nuclear plant at Natanz
2002 : Qassem Suleimani is appointed to lead the al-Quds force of the Iranian Revolutionary Guards
2003 : Abdolmalek Rigi founds the Sunni terrorist group Jundullah to fight against the Iranian regime
2003 : students demonstrate in Teheran against the Iranian regime, helped by USA-based television stations and by radio stations run by Iranian exiles
2004 : A train accident kills 295 people in Iran
2004 : Iran's ayatollahs outlaw most of the opposition candidates so that parliamentary elections are won by the conservative party
2004 : Iran is accused by the USA of trying to build a nuclear weapon and accepts to stop enriching uranium
2004 : Qassem Suleimani's al-Quds funds and arms the Shiite militias in Iraq like the Mahdi Army to fight the USA
2005 : The exiled National Council of Resistance reveals that Iran is building a network of tunnels to connect 14 secret nuclear weapon sites
2005 : Anti-USA conservative politician Mahmoud Ahmadinejad (a former member of the Revolutionary Guard) wins presidential elections in Iran, refuses to dismantle Iran's nuclear program and calls for the destruction of Israel
2005 : Russia sells "defense" missiles to Iran
Mar 2006 : Sunni militants kill 22 people in Iran's Baluchi region
2006 : the Sunni group Jundullah kills 21 members of the security forces on a highway outside Zahedan, Iran
Feb 2007 : Sunni militants kill 11 people in Iran's Baluchi region
2007 : the USA accuses Iran of helping insurgents kill USA soldiers in Iraq
Mar 2008 : Iran's Suleimani helps arrange a ceasefire between the Iraqi Army and the Mahdi Army
Dec 2008 : A suicide bomber of the anti-Iranian group Jundaliah kills four people in Iran
May 2009 : Iran blames the Sunni group Jundullah for a suicide attack on a mosque of Zahedan that kills 25 people
Jun 2009 : supporters of opposition leader Mir Hossein Moussavi protest against rigged elections in Iran won by incumbent Mahmoud Ahmadinejad
Aug 2009 : Show trials of opposition leaders are broadcast live on television in Iran in the biggest purge since the founding of the Islamic Republic
Sep 2009 : The USA, Britain and France discover that Iran has built a secret uranium-enrichment facility near Qum
Oct 2009 : 42 people including several members of Iran's Revolutionary Guards are killed in a suicide bombing in the Baluchi region by Sunni group Jundallah
Jan 2010 : Iranian physicist Massoud Ali Mohammadi is assassinated
Sep 2010 : A bomb kills ten people in northwest Iran
Nov 2010 : Iranian nuclear scientist Majid Shahriari is killed and Fereydoon Abbasi Davani is wounded
Dec 2010 : Two suicide bombers of the Sunni Muslim group Jundollah kill 35 people in southeastern Iran during a Shiite ceremony in retaliation for the execution of the group's leader
Feb 2011 : Fereydoon Abbasi Davani is appointed to lead Iran's nuclear program
Jul 2011 : About two thirds of Iraq's counterterrorism missions are aimed at Iranian-backed militias
Sep 2011 : Iran's first nuclear plant goes into operation
Sep 2011 : Russia and China are the only countries to support Syria's crackdown on dissidents while even Syria's ally Iran distances itself from Assad's regime
Oct 2011 : The USA foils a plot by the Iranian Islamic Revolutionary Guards to assassinate the Saudi ambassador to the USA and to bomb the embassy of Saudi Arabia in the USA
Nov 2011 : An explosion kills Hassan Moqqadam, the head of Iran's missile program
Dec 2011 : The Iranian rial drops to its lowest level ever against the dollar due to increased sanctions by the USA
Jan 2012 : Iranian nuclear scientist Mostafa Ahmadi-Roshan is assassinated
Dec 2012 : Marziyeh Vahid Dastjerdi, the only female minister in 30 years of Iran's Islamic republic, is removed from office after a dispute with president Ahmadinejad
2012 : Qasem Soleimani leads Iran's efforts to help Assad of Syria against the rebels
Jun 2013 : Hassan Rouhani is elected president of Iran but real power remains in the hands of ayatollah Ali Khameini
Sep 2013 : For the first time since 1979 the president of the USA and the president of Iran speak on the phone
Oct 2013 : Sunni rebels kill 14 Iranian guards on the border with Pakistan and Iran retaliates by hanging 16 prisoners
2013 : Iran's fertility rate is 1.9
Apr 2015 : Iran signs a nuclear deal with the world powers
Apr 2015 : Sunni rebeles of Jaish-ul Adl kill 8 Iranian border guards
Jul 2015 : Iran signs a deal limiting its nuclear program in return for the United Nations to remove economic sanctions
Aug 2015 : Oil prices fall below $40 a barrel for first time since 2009
Feb 2016 : The first train to connect China and Iran takes 14 days through Kazakstan and Turkmenistan
Feb 2016 : Reformists allied with Rouhani make huge gains in the Assembly of Experts
Jun 2017 : ISIS's first attacks in Iran kill 12 people at Tehran's parliament and Khomeini mausoleum
Nov 2017 : Iranian dissident Ahmad Mola Nissi is assassinated in the Netherlands
Jun 2018 : Police in three European countries arrest an Iranian diplomat who was about to carry out a terrorist attack against Iranian dissidents
Dec 2017 : Popular protests erupt in Mashad and then spread to other cities after a leak reveals that the government spends billions of dollars on military and clerical agencies
May 2018 : Israel launches a wave of missile strikes on Iranian forces in Syria, after coming under rocket fire
Aug 2018 : Iran's rial falls 140% to the dollar
Sep 2018 : Terrorists of the Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (ASMLA) attack a military parade and kill 25 people, mostly members of the Islamic Revolutionary Guard
Nov 2018 : The USA reneges on the nuclear deal with Iran and reimposes sanctions on Iran, which has complied with the deal
2018 : Amnesty International accuses Iran of arresting 7,000 political dissidents in 2018
Feb 2019 : A suicide bomber kills 41 members of the Islamic Revolutionary Guards in southeast Iran
Mar 2019 : Iran human-rights lawyer Nasrin Sotoudeh, arrested after defending women who remove their headscarves, is sentenced to 38 years in prison and 148 lashes
Oct 2019 : Exiled dissident blogger Ruhollah Zam is lured to Iraq, arrested and deported to Iran
Nov 2019 : Anti-government protests spread following an increase in gasoline prices and more than 180 people die
Jan 2020 : A US drone kills Qasem Soleimani, the head of Iran's elite Quds Force, while he is in Iraq, and an Iranian defense missile by mistake downs a passenger airplane killing 176 people
Mar 2020 : Iran becomes an epicenter of the covid-19 pandemic, the worst affected country in the Middle East
May 2020 : Romina Ashrafi is killed by her father in an honor killing that shocks Iran
Jun 2020 : Iran issues an arrest warrant for Trump over the murder of general Soleimani
Jul 2020 : Iran accidentally shoots down a Ukrainian airplane killing 176 people
Nov 2020 : Iran's top nuclear scientist Mohsen Fakhrizadeh is assassinated by Israeli agents in Tehran
Dec 2020 : Iran executes dissident blogger Ruhollah Zam
Jan 2021 : Iran outlaws violence against women
Mar 2021 : China and Iran sign a 25-year commercial deal
Apr 2021 : Israel sabotages Iran's Natanz nuclear facility
Apr 2021 : A leaked tape by Iran's foreign minister Mohammad Javad Zarif reveals that Iran entered the Syrian civil war at the behest of Russia and that Russia maneuvered to make sure that Iran would not make peace with the West


The Exploration Age-1411-1580

After the death of Alayskhun Khan (Alaysk’s Son who had reigned from 1380-1411), the new Khan, Abusidya Khan , made measures of bureaucratizing and centralizing his empire, allowing different tribes to elect representatives to regional councils who would send representatives to the main council in the new capital of Karakorum. Vast sanitation systems and civil engineering projects were undertaken as Mongol scientists had discovered a link between sanitation and the spread of the black plague. Relations increased with Tamil peoples in southern India as well as the Delhi Sultanate in Northern India, but the Vedic kingdoms in the middle were still a mystery. The Mongols maintained a very good relationship with the various caliphates of northern Africa and supplied Morocco with weapons to help with the second Muslim conquest of Iberia in 1442. Mongol trading ships also made contacts with several nations on the east coast of Africa, establishing the colony of Malagasystan in OTL Madagascar. Women accomplished most of the reforms as they held most of the positions in government while men held military positions. Abusidya’s daughter, Vulvuska, became the first female Great Khan (Khatun) of the empire. She set out to find Alaska using new technology developed by various reforms to science and the various renaissance scientists which(in this timeline) resided in Mongol Vassaldoms. In 1460, an African nation known as the Congo Empire which included much of east and central Africa had prevented Mongolia from getting rubber, so Christopher Columbus(born in the Mongol Vassal of Italistan) proposed a trade route that went around the world and to the other side of Africa to get rubber from there. She agreed and sent Columbus to a port in Malagasystan with a fleet of Mongol Treasure Ships(the size of modern cruise ships) to travel around the world to the west coast of Africa. He landed on the coast of Australia, which he named East Congostan as he thought that’s where he was. He quickly befriended the native population and built up several cities, exploiting a variety of natural resources on the continent.( In OTL, he enslaved populations. But as the Yassa banned slavery, in this Timeline he doesn't). He realized that this was not in Africa and continued on his voyage. He eventually landed near the Inca Empire where he established a colony. This colony quickly came to clash with the Incas and, after a bloody war, the Mongols had secured vassaldom over the Inca. This area came to be known as Incastan. In 1512, Vulvuska sent traders out to north Russia to create second route between Incastan and Yuan. They discovered that this land was indeed called Alaska by the native Aleutians, thus making it the Mongols’ “promised land”. The land was quickly conquered as the Mongol Armies travelled farther inwards, assimilating the small nomadic encampments of people in modern Canada. This was until they came to clash with a large political body known as the Iroquois Confederacy. By the end of this era, they had established the colony of Alaska in OTL Alaska in California, as well as Incastan on the west coast of South America.

Mongol Empire by the end of the Exploration Age. Dark Red=Main Empire, Light Red=Vassal, Orange=Ally, Yellow=Explored, Blue=Hostile,


Videoyu izle: Eğer Osmanlı Devleti Yıkılmasaydı?